Skip to content

അച്ഛന്റെ രഹസ്യ ഭാര്യ

October 6, 2012

You need Manorama font to view this post.
çÜÞGùß ¥¿ßºî çÉÞÜÞÏßøáKá ®ÈßAí.í. ®ÈßæAKÜï,ï, ®æa ÕàGßW ®ÜïÞïÞÕVAá¢. ¥dÄÏᢠÕÜßÏ Ø¢ÍÕÎæÜï §øáÉJß ÎâKÞÎæJ ÕÏTßW çμdw ØVAÞV ç¼ÞÜß μßGáμ ®Kí ÕºîÞîÞW., ¦ÆcæJ ÈßÏÎÈ¢ çμÞÝßçAÞ¿í.å ¥BßæÈ Ø¢ØíÅíÅÞÈ ØVμÞV ¼àÕÈAÞøÈÞÏ ¥ºîÈîÈᢠçμdw ØVAÞV ¼àÕÈAÞøÈÞÏ ÎμÈá¢. ®KᢠçÉÞÏß ÕøÞX ¦ÕßÜïcïc. dÄßÖâøßW ÈßKí çμÞÝßçAÞ¿í ®BßæÈ ®KᢠçÉÞÏß Õøá¢? ¥Äí æμÞIí çμÞÝßçAÞ¿í ÄæK ®Õßæ¿ ®CßÜᢠçÉÏßBí æ•Øíxí ¦Ïß μâ¿Þ¢ ®Kí ÕߺÞøߺîáîá. ¥ºîXîX Ø¢ØíÅíÅÞÈ ØVAÞV ¼àÕÈAÞøÈÞÃí.í. ¦Æc¢ dÄßÖâøßÜÞÏßøáKá, §æMÞ μHâøßW ¦Ãí.í. ¦ÝíºíîÏîÏßW ²øßAW Õøá¢. ®Lá æμÞçIÞ μHâøßçÜAí ØíÅíÅÜ¢ ÎÞx¢ μßGßÏçMÞZ ¾Bæ{ æμÞIí çÉÞÏßÜcïcï . §ÄßÈí ÎáOí øIí dÉÞÕÖc¢ ¥ºîÈîÈí ØíÅíÅÜ¢ ÎÞx¢ μßGßÏçMÞÝᢠ¾Bæ{ μâæ¿ æμÞIí çÉÞÏßøáKá. ¦Æc¢ ÄßøáÕÈLÉáøJÞÏßøáKá. ¥Õßæ¿ ¾BZ ÎâKí ÕV×¢ ©IÞÏßøáKá. ÉßKà¿í
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: