Skip to content

നമിതയുടെ അടിമ

October 6, 2012

You need Manorama font to view this post.
®ÏVçMÞVGßW ÈÎßÄÏáæ¿ ÎÞçȼV μÞJáÈßWMáIÞÏßøáKá.Üç•æ¼ÜïÞïÞ¢ ®¿áJáÕºîáîá.μÞV ¥WÉÆâø¢ æºKçMÞZ ¥ÏÞç{Þ¿á çºÞÆߺîáîá R¾ÞX ÉùEÎÞÄßøß ¦ÙÞø¢ ºßGæM¿áJßçÏÞ?Q. R©Õîíî.í.çÁÞμíí¿V ÉùEçÉÞæÜ ÄæK §KæÜ ÎáÄW ÎÞÁ¢ ÎÆcÕᢠÎÞ¢ØÞÙÞøÕᢠÈßVJß.¼âØᢠɺîAîAùßμ{ᢠ¦Ãí μÝßAáKÄíQíQ RºßμßrÄàøáKÄáÕæø §Äá ÄæK Äá¿çøIßÕøá¢.Q R¥ùßÏÞ¢…Q R§ÈßÏᢠμâ¿áÄW Æâø¢ ©çIÞ?Q Rμ×í¿íߺîíî í ²øá ÎáAÞW ÎÃßAâVQ
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: