Skip to content

സൂര്യഗ്രഹണം

October 6, 2012

You need Manorama font to view this post.
Øâøc ®æaVèdÉæØØí ²øá μÏxí §ùAáÎÄß μOÈßÏÞÃí.í. §Äßæa ©¿ÎØíÅíÅX Øâøc ®Ká Õß{ßAæÉ¿áK ØáøcÈÞøÞÏÃX. ÕÏTí 35. ØáÎá¶X ØáwøX. ÆßÕçØæÈÏáU ÕcÞÏÎJßW Öøàø Øìwøc¢ μÞJá ØâfßAáKÄßW ¥ÄàÕ ÄWMøX. ÍÞøc ÕȼÏÞÃí ¼àÕßÄJßW ÎÞdÄÎÜï ÌßØßÈTßÜᢠÉÞVGíÃíÃV. øIáçÉøᢠçºVKÞÃí 10 ÕV×¢ ÎáXÉí ¨ ØíÅíÅÞÉÈ¢ Äá¿BßÏÄí.í. §Kí ¥Äá Õ{çø ÈÜï øàÄßÏßW dÉÕVJßAáÕX μÞøâ §øáÕøáç¿Ïᢠ¥dÖÞL ÉøßdÖÎÎÞÃí.í. æÎÞJ¢ 10 ØíxíxÞËÞÃá ¥Õøáæ¿ μàÝßW ç¼ÞÜß æºÏîáîáKÄí.í. ¥ÄßW ÕßçÈÞÆí ¦Ãí
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: