Skip to content

സരിതയും നീനയും പിന്നെ അച്ഛനും.

October 11, 2012

You need ML-TTKarthika font to view this post.
R§fpsS hoSnsâ apIÄ `mK¯v hmSI¡mcmbn ]pXnb Hê Xmak¡mÀ F¯n. CsXmê a{Zmkn t^aen Bbnêì. AbmÄ sdbnÂshbn Hê KmÀUv. Fsâ ]¸ípw a½nípw At±ls¯ hfsc CjvSs¸«p, ImcWw AbmfpsS `mcybpsS acWtijw a¡fpsS `mhnsb¡êXn hopw Hê ]p\Àhnhmlw \S¯nbnÃ. At±l¯nëv 2 s]¬a¡fmbnêì. aq¯hÄ kcnX, 18 hbÊv {]mbw, CfbhÄçv 15 hbÊv t]êv \o\. \o\ Fsâ {]mb¡mcnbmév kvIqfn Fsâ H¸w Htc ¢mÊn ]Tnípì. R§Ä thKw DÁ kplr¯p¡fmIm³ ]ns¶ Xmakapmbnà Fìv ]dtbXnÃtÃm. Ahtft¸mse kcnXtN¨n F\nípw tN¨nbmbn. B cv
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: