Skip to content

അക്ഷരത്തെറ്റ്

October 21, 2012

You need Manorama font to view this post.
¾ÞX èÜÜ, Õà¿í ºÞÕAÞ¿í, ØÎáÆÞÏJßæÜ ¦ºÞødÉμÞø¢ ÉJÞ¢ μïÞïÞTí Éøàf μÝßE ©¿æÈ ÉâæùLÞ μáHæÏLÞæÃKùßÏÞJ dÉÞÏJßçÜ ÕÞMºîßîß É߿ߺîíî í æμGߺîÏîϺîáîá……… ¼¢ÌùßæÜÞÄáBÞJ ÎáÜμ{á¢, ÉÞÕÞ¿Aí ÉáùçJAí ÄUß ÈßWAáK μáIßÏᢠØíμíμâ{ßæÜ Îxá μáGßμZAá¢, ºßÜ ÎÞ×zÞVAᢠ²æA ÕÜc çÈÞGÎÞÏßøáKá….. ¦ÆcøÞdÄßÏßW §AÏáæ¿ μáH çμùßÏçMÞZ ÉâxßW ÈßKí çºÞøæÏÞÝáμß…. μß¿AÕßøß çºÞøÏßW ÎáBßAá{ߺîçîçMÞZ ©ùæA ÈßÜÕß{ßçºîÞîÞ¿ß ÉáùçJAí.í……. ÈÞJâÈÞÃí
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: