Skip to content

അമ്മയും മകളും

October 21, 2012

You need ML-TTKarthika font to view this post.
hntZi¯v MBA Ignªv \m«nse¯nbt¸mfmWv ]¸ív Hê lmÀ«v Atä¡v. XnI¨pw s_UvsdÌv thWsaìv tUmÎÀ \nÀt±in¨tXmsS Fs¶ I¼\nbn Xs¶ Xf¨nSm³ ho«pImÀçv Ahkcambn. AtXmsS IqSpX ]T\sa¶ Fsâ tamlhpw s]menªp. \à \nebn {]hÀ¯níp¶ kz´w I¼\n t\m¡n \St¯Xv icnípw ]dªm Fsâ ISabpamWtÃm. Imcy§Ä t\m¡m³ ta\PÀamÀ Ds ¦nepw HmWÀ Øe¯pmthXv
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: