Skip to content

എയര്‍ ഹോസ്റ്റസ്

October 22, 2012

You need Manorama font to view this post.
ÎÆßøÞÖßÏßW ÈßKᢠæÁWÙßÏßçÜAáU ÕßÎÞÈÏÞdÄÏßW ÎçÈÞ¼ßæa ºßL ÎáÝáÕX ÈÞæ{ È¿AáK ¥LÞøÞ×íd¿ çμÞYËùXØí ÎÞdÄÎÞÏßøáKá. Îᶢ Äá¿ÏíAÞX çμÞæ{ÞY μÜVK §{¢ ºâ¿áU ¿ÕW æÕºîáÈàGáK ØáwøßæÏμIÏÞZ æ¾Gß, ç¹..§Äá ÈàøáÕçÜï..?!ÉøߺÏÍÞÕJßW ºßøßAáÕÞX dÖÎßæºîCßÜᢠ¥ÕZ Éçf çÙÞØíxØí èd¿Èߢ•ßÜâæ¿ ØbÞÏJÎÞAßÏ ÉÄßÕá ºßøß ØNÞÈߺîí ¥¿áJ ØàxßçÜAí ÈàBß. ÉßKà¿í Ífâ Õß{OáçOÞÝáæÎÞæA ¥Õ{áæ¿ dÖiÏÞμV×ßAÞX dÖÎßæºîCßÜᢠ¥ÕZ ¥μæÜÄæKÏÞÏßøáKá. ÕßXçÁÞØàxßÜÎVKßøáKÏÞZ ÉáùçJAí çÈÞAß, Îw¢ ºÜßAáK çθÖμÜBZæAÞM¢ ³VNμ{ᢠÉÞùßÈ¿Ká.
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: