Skip to content

അയലത്തെ വിശേഷം

October 26, 2012

You need Manorama font to view this post.
μÅ ®ÝáÄß ÈÜï ÉøߺÏÎßÜï.ï. ®KÞÜᢠ²øá æºùßÏ dÖ΢. Ø¢ÍÕ μÅÏÞÃí. ÉøߺÏAáùÕí fÎßAáμ. ¾ÞX dÉμÞÖí ¼ÈߺîÄîÄí çμÞÝßçAÞ¿ÞÃí, Õ{VKÄí ÕÏÈÞGßÜá¢. ¥ºîXîX ²øá èdÉÕxá μOÈßÏßÜÞÏßøáKá ç¼ÞÜß. ¥NAá æÄÞÝßæÜÞKᢠ©IÞÏßøáKßÜï.ï. ®æK μâ¿ÞæÄ ¥Èá¼ÈᢠÕàGßW ©IÞÏßøáKá. ¥ºîÈîÈᢠæØμíØíØßW ÈÜï ÄÞWÉøc¢ ¦ÏÄßÈÞW ®ÈßAí ²øá ÕÏTí ¦ÏçMÞæÝAᢠ¥Èá¼X ©IÞÏß. ¥ÄßÈÞW ®ÈßAí ¦ÕÖcJßÈá ÎáÜMÞW ÄøÞX ¥NAí ¦ÏßøáKßÜï.ï. ¥ÄßÈÞÜÞçÃÞ ®KùßÏßÜï ®ÈßAí ÎáÜ æºùáM¢ ÎáÄæÜ ÈÜï §×í¿íÎÞÏßøáKá. æºùáM¢ ÎáÄW ®ÈßAí æºùáÄᢠÕÜáÄáÎÞÏ ®ÜÞïÞï ÎáÜμ{ᢠÕÜßÏ §×í¿¢ ¦ÏßøáKá. ¥ÄáæμÞIí ¯Äí dØñßñß ¥¿áJá μß¿KÞÜᢠ¾ÞX ÎáÜ ÄçÜÞ¿ÞX Äá¿Bá¢. ÎáÜ ÄçÜÞ¿áçOÞZ ®KßAí ÕÜßÏ øØÎÞÏßøáKá.å¥ÄßW ®KßAí ²øá dÉçÄcμ Øᶢ ÄæK ©IÞÏßøáKá.
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: