Skip to content

കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ

October 26, 2012

You need Manorama font to view this post.
¾ÞX æºùáMJßæÜ ÕÞÃÎ¿ß Äá¿BßÏÄí ®æa ¥ÏÜJáU çμÞÎç{ºîßîßæÏ ³VJÞÃá.å®æa μâGáμÞøæa ¥NÏÞÃá. ®ÈßAá 16 ÕÏTí.í. çμÞç{¼ßW É¿ßAáKá.åååå¥Kí çμÞÎç{ºîßîßÏáæ¿ ÕàGßW ®ÜïÞïÞÕøᢠçμÞÏ¢ÌJâVAí çÉÞÏßøßAÏÞÃá. Îμ{áæ¿ ÍVJÞÕßÈá ®çLÞ ¥Éμ¿¢ ÉxßÏßæÏKí çËÞY ÕKí çÉÞÏßøßAÏÞÃáQ. μâGí μß¿AÞÈÞÏß ®çKÞ¿á ÉùEÄá dÉμÞø¢ ¾ÞX øÞdÄß 8 ÎÃßçÏÞæ¿ çμÞÎç{ºîßîßÏáæ¿ ÕàGßW ®Jß. ¾ÞX æºKÄßÈá çÖ×ÎÞÃáQ çμÞÎç{ºîßîß ªÃá μÝߺîÄîÄá.å¥ÄßÈáçÖ×¢ ÉÞdÄíBíBZ μÝáμÞÈÞÏß ÉáùJí çÉÞÏçMÞZ ¾ÞX μâGí ÈßKá.åçμÞÎç{ºîßîß μáÈßEíÈíÈßKí ÉÞdÄí¢í¢ çÄÏíAíAáμÏÞÈá.¥ùßÏÞæÄ ¾ÞX ÉßXÍÞ•Jí çÈÞAßçMÞÏß. ÕßøßE ºLßμZAß¿ÏßW ©U •ÞÉí ÉßæK Äá¿áJ μÞW ÕHμZ Îáμ{ßവ
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: