Skip to content

രതിമേളം

October 26, 2012

You need Manorama font to view this post.
dÉàÁßd•ßÏßW øIáÕG¢ çÄÞx ®ÈßAá dÉçÄcμ¢ ²øá ÉÃßæÏÞKáÎßÜïÏßøáKá.ÉÃßæÏÞKáÎßÜïÏïÏßøáKá.奺îÈîÈᢠ¥NÏᢠ•Õæpaí ç¼ÞÜßAá çÉÞÏÞW ÉßæK ®ÈßæAÞøá μÞøc¢ ÎÞdÄçÎ æºÏîáîáÕÞÈáIÏßøáKáUá. μâGáμÞøáÎÞÏß æÕÌí èØxáμZ çÈÞAáμÏá¢, ÕßçÆÖßμZ ºøAá æÉHáB{áæ¿ ÉâùᢠæμÞÄÕᢠÉHß ÄμVAáK çËÞæGÞåμIá øØßAáμ. ÉßæK ²øá ÕÞÃοßÏá¢. ¾ÞÈBßæÈ μÞÎ μÜÏßW ²øá Ìßøág¢ çÈ¿ß. ºßÜçMÞZ ¾ÞÈᢠ®æa ØáÙãJí ÙÈàËᢠÎÞdÄÎÞÏáUçMÞZ ÉøØíÉíÉø¢ Äá¿Aá Õºîáîá æÕU¢ çÉÞAáÎÞÏßøáKá. ÙÈàËí ®çMÞÝᢠÉùÏá¢, Èßæa μáHÏáæ¿ ÕH¢ ¥ÉÞø¢ ÄæK! Éæf ®æa ¥ÄßÜᢠÕÜßÏ dÉæÄcμÄ ®ÈßAá æÕU¢ çÉÞμÞX ²øá §øáÉÄá Î ÎßÈßæGCßÜᢠ¦μáæÎKÄÞÏßøáKá. §dÄæÏÜïÞïÞ¢ ¦ÏÞÜᢠ²øá æÉHßæÈ μ{ßAÞÈáU ÍÞ•c¢ μßGßÏßÜï.ï.å¥çMÞÝÞÃá ÙÈàËßæa ¥ÏÜJí ¥Õæa ÌtJßÜáU ²øá μá¿á¢Ì¢ ÄÞÎØ¢ ÎÞxßÏÄí.í.
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: