Skip to content

അമ്മയെ ആണെനിക്കിഷ്ടം

October 29, 2012

You need Manorama font to view this post.
dÉßÏ ÕÞÏÈAÞçø ¾ÞX ¥øáY. ®ÈßAßçMÞZ 24 ÕÏTí dÉÞÏÎáIí. §Äí ®æa ¥ÈáÍÕ μÅÏÞÃí. ¾ÞÈᢠ®æa ØbL¢ ¥NÏᢠÄNßÜáU ÕßØíÎÏμøÎÞÏ èÜ¢•ßμ ÌtJßæa μÅÏÞÃí ¾ÞX §Õßæ¿ ÕßÕøßAÞX çÉÞμáKÄí. æμÞÜï¢ ¼ßÜïÏßæÜ ²øá d•ÞÎdÉçÆÖJÞÃí ®æa Õà¿í. ÕàGßW ¾BZ ÎâKá çÉV _ ¾ÞX,¥»íºX, ÉßæK ®æa ØáwøßÏÞÏ ¥NÏá¢.®æa ¥NÏáæ¿ çÉøí øÞÇÞÎÃß. ¥NÏáæ¿ dÉÞÏ¢ 48. ¦ÆcÎÞÏß ®æa ¥NæÏMxß ÕßÕøßAæG. ¥Fí ¥¿ß æÉÞAÕᢠ¥ÄßæÈÞJ ÕHÕáÎáU ²øá ºøAÃí ®æa ¥N. ÈÜï ÎáÝáJ ÎJÏíBÞ çÉÞÜáU ÎáÜμZ, ºwÈ ÈßùÎáU Äá¿μZ, Õß¿VK ºLßÏᢠ¥øæAGá¢, ¥N È¿AáçOÞZ ¥Õ ¦¿ßA{ßAáKÄá μÞÃÞX ²øá dÉçÄcμ ºLÎáIí. ØÄc¢ ÉùEÞW ¥æN ÉHáKÄßÈá ÎáXÉí ¦ μáIßÏᢠμâÄßÏᢠ²ÞVJí ¾ÞX ²Jßøß ÕÞÃοߺîßGáIí. ¥Õøáæ¿ ¥WM¢
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: