Skip to content

അമ്മാവന്റെ കടി

October 29, 2012

You need Manorama font to view this post.
§æÄæa ÎâKÞÎæJ μÅÏÞÃí. ¦ÆcÎÞÏÞÃí ÎÜÏÞ{JßæÜÝáÄÞX dÖÎßAáKÄí. ¥fø ÉßÖμáμZ fÎßAâ. ®æa ÎáOæJ øIí μÅμZ æ¿KàØí çμÞºîßæa μâæ¿Ïá¢, μâGáμÞøßÏáæ¿ ¥Èá¼æa μâæ¿Ïᢠ®ÈßAáIÞÏ ¥ÈáÍÕBæ{ ÉxßÏÞÏßøáKá. ¦ μÅμZ ÕÞÏߺîÞW ®æKMxß μâ¿áÄW ÎÈØßÜÞAÞ¢. ¾ÞX æμÞºîßÏßÜÞÃá ÄÞÎØßAáKÄí. ¥WÉ¢ æØμíØßÏÞÏ ²øá çÎÞçÁY ÎÜÏÞ{ß æÉYμáGß. ®ÈßAá ÈÜï æØμíØß ÜáAáIí, ¾ÞX ÎÜÏÞ{Þ¢ Ìïá ËßÜߢ È¿ß çø×íÎÞÏáæ¿ çÈVÉμVMÞÃí. μÞÝíºÏßW çø×íÎ ÄæK (ØbÍÞÕJßÜá¢). ®ÈßAá 
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: