Skip to content

ആശാട്ടി എന്റെ ചേച്ചി

October 29, 2012

You need Manorama font to view this post.
¾ÞX ÕßçÈÞÆí. ®æa 纺îß ÖßWM. ¾ÞÈᢠ®æa 纺îßÏᢠÕ{æø cμiTOi ¦Ãá. ®KÞW ®MÝᢠ¾BZ ÕÝAß¿aμIa‘ æºÏîá¢.. ®çKAÞZ ²øá ÕÏTßÈá ÎâJÄÞÃá 纺îß. ¥ÄßÈÞW ÄæK ¾BZ μ{ß μaGaμToa‘ ¦ÏßøáKá ÈÜï æÕ{áJ Èßù¢. ²J Èà{ÕᢠÕHÕá¢. ¾ÞÈᢠ¥Õ{ᢠμa¿ßÏÞÏßøáKá μs¿KßøáKÄí. ¥BæÈÏßøßæA ²øá ÆßÕT¢ ¥N ÉùEá. §ÈßÏᢠçÎÞX 纺îßÏáæ¿ μaa¿ μs¿AI, §KáÎáÄW 纺îß ÄæK μs¿çKÞ{ᢠ®Ká. ¥Äá ®LßÈÞÃKí ®ÈßAá ÎÈTßÜÞÏßÜï. ¥Ká ¾ÞX μaau μoEa 纺îßÏáæ¿ ²M¢ μs¿AÞX ²AÞJÄßÈá. ¥ÕTÞÈ¢ ®æa ÈßVÌîiJßÈá ¥N ÕÝBß ®æa μaa¿ ÄæK 纺îßæÏ μs¿AÞX ¥ÈáÕÆߺîá.
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: