Skip to content

എന്റെ റിനി ചേച്ചി

October 29, 2012

You need Manorama font to view this post.
¾ÞX æμÞºîßÏßW ²øá ØíçxÞμí çdÌÞAßBí μOÈßÏßW ç¼ÞÜß çÈÞAáKá. ®æa ÈÞ¿í ÉL{JÞÃí. §Õßæ¿ ®æa çÈæø ÎâJ 纺îßÏáæ¿ μâæ¿ ÄÞÎTßAáKá. ®ÈßAí øIí 纺îßÎÞøÞÃáUÄí. ÎâJÄí ùÞÃß ¥ÕZAí ¯ÄÞIí ²øá 27 ÕÏTá Õøá¢. øIÞÎJÄí ùßÈß ¥ÕZAí ²øá 25 ÕÏTí μÞÃá¢. ÉßæK ¾ÞX, ®ÈßAí §çMÞZ 23 ÕÏTÞÏß. ¾ÞX §Õøáæ¿ ®Üï¢ μáEÈßÏX. ç¼ÞÜß ÖøßÏÞAß ÄKÄí ®æa øIÞÎæJ ¥{ßÏX ¦Ãí. ÉáUßÏáæ¿ μOÈßÏßW ÄæK ¦Ãí ç¼ÞÜßÏá¢.
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: