Skip to content

ജെസ്സിയുടെ കഴപ്പ്

November 22, 2012

You need Karthika font to view this post.
lmbv. Fsâ t]ê PÊn.. Cì Rm³ FdWmæf¯nsâ k´Xn Bé.Gsâ hoSv tIm«b¯mé.F\nç Ct¸mÄ hbÊv 40 Bbn. km[mcW Hê s]®nsâ PohnXXnsâ \sÃmê `mKw IgnbpIbmé Cu {]mb¯nÂ. AhfpsS kz]v\§Ä Gsd æsd Ahkm\n¨ncnçw. ]s£ Fsâ Imcy¯n AXp Xnê¯n¡qdnçIbmé.Rm³ kzv]v\§Ä hopw
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: